Feeds:
Ziņas
Komentāri

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

 1. Tā ir skola, kurā ir svarīgs skolēns – cilvēks. img_7637.jpg
 2. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola 1992.gadā ir dibināta, lai bērniem un jauniešiem līdzās vispārizglītojošajiem priekšmetiem piedāvātu iespēju attīstīt talantusmākslā un tradicionālajā daiļamatniecībā ar mērķi saglabāt un nodot nākamām paaudzēm latviešu tautas amata prasmes.
 3. Makašānu skola ir unikāla ar tās vidi, izglītības programmām, kultūras, mākslas un sporta aktivitātēm, kas sekmē vispusīgas personības izaugsmi. Ik gadu to apmeklē vairāki simti interesentu no citiem novadiem, tostarp pedagogu, lai gūtu jaunu darbošanās pieredzi. Viesi saka: skola – pilsētiņa.
 4. Makašānu skola aktīvi iekļāvās Atmodas laika nacionālās identitātes apziņas veidošanas procesā. Gadu desmitiem savā nišā tā turpina sniegt konkurētspējīgu, iekļaujošu, kultūrvidē integrētu vispārējo profesionāli orientēto pamatizglītību un vispārējo vidējo profesionāli orientētu izglītību, kā arī nodrošina patriotisku audzināšanu, pilsonisku atbildību un kultūrizglītību vairākiem simtiem jauniešu ne tikai no Rēzeknes novada, bet arī no citiem Latgales un Vidzemes novadiem.
 5. Latvijas valsts prezidents E.Levits saka: Latviskums ir resurss, bagātība, kas satur mūs kopā kā latviešus, kā pilsoņus, lai mēs kopā veidotu sabiedrību un valsti. Latviskums ir saistviela, kas mūs satur, lai veidotu šo valsti. Latvietība ir kaut kas apzināts, tas nav iedzimts, tāpēc tas ir jānodod tālāk caur skolu un ģimeni, lai tas neizplēnētu.
 6. Skolā ir vismaz trešdaļa citu tautību izglītojamo. Gadu desmitiem te notiek dabīgs un patiesās vērtībās balstīts dažādu tautību bērnu integrācijas process. Neatkarīgi no tautības, skolēni iesaistās Daugavas vanadzēnu organizācijā, darbojas folkloras kopā, mācību procesā gūst zināšanas par latviešu tautas mākslu, izgatavo latviešu tautas tērpus. Izglītības iestāde ir gatava stiprināt patriotiskās audzināšanas aktivitātes, iekļaujot mācību saturā novadmācību un latgaliešu valodu.
 7. L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā ir darbojusies jaunsargu organizācija, kuru vadīja skolotājs Antons Rancāns, par ko viņam piešķirta Aizsardzības ministrijas “Atzinības goda zīme”. Vairāki desmiti jaunieši kļuvuši par profesionāliem karavīriem, bet savā brīvajā laikā turpina nodarboties ar amatniecību.
 8. Izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši mācību priekšmetu standartus un autorprprogrammas izglītojamiem no 1. līdz 12.klasei daiļamatniecībā, kokamatniecībā, tekstildizainā, tekstildarbos un kokapstrādē, ko apstiprinājusi Izglītības un Zinātnes ministrija. Tās aprobētas vairāku gadu garumā. Iestāde un tās izglītības programmas 2018.gadā ar labiem un ļoti labiem vērtējumiem visās jomās ir akreditēta uz sešiem gadiem.
 9. Izglītības iestāde vidusskolēniem 3 gados sniedz iespēju iegūt amatu prasmes un vispārējo vidējo izglītību, kas nodrošina viņiem iespēju gan studēt, gan pilnvērtīgi uzsākt kā darba ņēmēja, tā darba devēja gaitas. Atšķirībā no parastajām vidusskolām, Makašānu amatu vidusskolas audzēkņi izstrādā gan zinātniski pētnieciskos darbus dažādos priekšmetos (guvuši vairākas godalgotas vietas reģionā), gan arī diplomdarbu amatu priekšmetos. Tādēļ nav korekti šāda tipa skolām piemērot tikai centralizēto eksāmenu rezultātu procentus kā vienīgo kvalitātes kritēriju.
 10. Vairāk kā divdesmit piecu gadu pieredze, īstenojot profesionāli orientētā virziena programmas, ļauj secināt, ka šāds izglītības iestādes modelis ir veiksmīgs un piemērots tiem skolēniem, kuri savu turpmāko izglītības un darba dzīvi vēlas saistīt ar latviešu tautas mākslas tradīcijās un dizaina izpratnē balstītajām kompetencēm. Profesionālā izglītība agrīnā vecumā nodrošina optimālu teorētisko un praktisko nodarbību līdzsvaru, attīsta radošumu, atklāj talantus un palielina vidusskolas absolventu konkurētspēju darba tirgū. Skolām, kas iesaistītas amatu izglītībā, ir iespējas, sadarbojoties ar citām institūcijām, īstenot daudzveidīgus kultūras, izglītības un starpnozaru projektus.
 11. Skolas absolventi, kļuvuši par amatniekiem-uzņēmējiem,pedagogiem,  inženieriem, ir veiksmīgi atraduši darbu, jau tūlīt pēc mācībām vidusskolā. Amatu vidusskolas darbības laikā ir  mērķtiecīgi izveidotas unikālas izglītības, kultūras, audzināšanas tradīcijas un personībai draudzīga, iekļaujoša un estētiska vide, kas balstīta latviešu tradicionālajā kultūrā un sniedz būtisku ieguldījumu šī mantojuma kopšanā un nodošanā nākamām paaudzēm. Izglītības iestādei ir izveidota infrastruktūra, nodrošināts aprīkojums un kvalitatīvi personāla resursi, lai mērķtiecīgi un efektīvi pilnveidotu zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši izglītojamo vecuma posmiem, skolas izglītības programmām jaunā – kompetencēs balstītā satura ietvarā.
 12. Skolas vide, aprīkojums, personālsastāvs dod iespēju un pat priekšrocības veiksmīgi uzsākt jaunā satura ieviešanu visos izglītības posmos. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola citu skolu vidū vienmēr izceļas ar spēju piesaistīt visu vecumu izglītojamos no citām pašvaldībām, tādēļ šo skolu nevar uzskatīt tikai par Rēzeknes novada pašvaldības iestādi. Skolā mācās 63% skolēnu no citām pašvaldībām. Tā ir brīvprātīga vecāku un bērnu izvēle. Makašānu skola jau no dibināšanas brīža pēc būtības darbojas pēc “kompetenču pieejas”, piedāvājot savu programmu “izvēles grozu”
 13. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā ir visi apstākļi un cilvēkresursi, lai turpinātu attīstīt “Skola – pilsētiņa” ideju, stiprinot iestādi kā izglītības, patriotiskās audzināšanas, amatniecības, mākslas, folkloras, sporta aktivitāšu, kultūras norišu un tālākizglītības centru.
 14. Rancānes Makašānu Amatu vidusskola vēsturiski apsaimnieko – kopj un izdaiļo 10 ha zemes Iugulovas ezera krastā, kas paver iespēju turpināt pilnveidot sakopto vidi, pielāgojot to dažādām radošām un saturiskām aktivitātēm. 2015.gadā ciemā pilnībā renovēta ūdenssistēma, ierīkojot jaunu urbumu ar attīrītu – atkaļķotu un atdzelžotu ūdeni, kā arī kanalizācijas attīrīšanas iekārtām.
 15. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā vērojams pakāpenisks skolēnu skaita pieaugums. 2018.gada 1. septembrī bija 101, bet 2019. gada 1.septembrī 110 izglītojamie.

 

 

Read Full Post »

Saulgrieži

Ir brīži, kad negribas dzirdēt vārdus un negribas teikt vārdus. Smaržas kā veseli stāsti, kā pasakas, kā dzeja uzrunā tik pārliecinoši un reibinoši, uzburot bijušas vai tikai iedomātas sajūtas tik dzīvas… Garšīgas, mulsinošas, grēcīgas, siltas, sapņainas un krāsainasIMG_0243.

Saulgrieži atkal iegriezuši sajūtas dīvainā dimensijā, kad īsti nevr saprast, vai gribas vienkāršu vai sarežģītu laimi. Vai gribas visu kontrolēt vai ļauties. Jā, gribas, lai kads pašam sevī sevi pārsteidz.

IMG_0240

Read Full Post »

Pagājušā piektdiena skolā izvērsās neparasta, interesanta, pārpilna ar radošu garu un pozitīvām emocijām. Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru Makašānos norisinājās Rēzeknes novada skolu komandu viktorīna, kurā piedalījās Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas, Kalnezeru katoļu pamatskolas, Kaunatas vidusskolas, divas Maltas 1. vidusskolas komandas un viena spontāni veidota komanda no līdzjutējiem. Jaunieši sacentās gan ar mājas darbiem, gan pasākuma laikā iestudētu eposa “Lāčplēsis” fragmenta izrādīšanu.

  

Katrai komandai līdzi bija pašu filmēts un montēts video, kura mērķis – popilarizēt latviešu valodas lietošanu. Video tika izrādīti žūrijai un  visiem daudzajiem skatītājiem zālē. Pēc komandu un radošo personību savstarpējas iepazīšanās komandām tika izlozēti Virsaiši – Latvijas mēroga zvaigznes Nora Ikstena, Pēteris Vilkaste, Valentīns Lukaševičs, Dace Leimane, Guntars Godiņš, Ingars Gusāns (Souvaļņīks). Viņu vadībā komandas 40 minūtes darbojās meistarklasēs, kur tapa oriģinālas eposa versijas.

Konkursa žūrijas vadība bija Latviešu valodas aģentūras direktora Jāņa Valdmaņa rokās, bet pasākumu vadīja LNT reportieris Oskars Lepers.

Jaunajiem aktieriem bija iespēja ietērpties arī unikālos “Lačplēša” varoņu tērpos, bet mūsu skolas jaunieši savai izrādei izvēlējās neparastus mūsdienīgus tērpus un aksesuārus ar tautiskiem elementiem. Makašānu komandā darbojās Sandra Koroļkova, Elīza Šķēle, Velga Rieksta, Uldis Šteinbergs, Raimonds Litinskis, Raitis Bogdanovs un Rolands Osipovs. Viņu virsaite bija Nora Ikstena. Šī veiksmīgā sadarbība visiem par pārsteigumu vainagojās ar uzvaru un lielā kliņģera iegūšanu. Mājasdarba – video autors ir Rolands Osipovs.

Liels gandarījums par to, ka visu, ko jaunieši izrādīja, viņi bija veidojuši patstāvīgi un ar lielu neatlaidību.

Mēs ar jums patiesi lepojamies!!!

Visi komandas dalībnieki saņēma brīnišķīgas dāvanas – zibatmiņas, grāmatas un suvenīrus. Par pasākuma dalībnieku un viesu labsajūtu bija parūpējušās saimnieces, klājot milzīgu gardumu galdu.

http://www.latgale.lv/lv/news/article?id=6486

Read Full Post »

Divus vasaras mēnešus ik dienu no 6:00 rītā līdz 7:00 vakarā mans tēvs mākslinieks – koktēlnieks Antons Rancāns neatlaidīgi graudiņu pēc graudiņa nokala no 800 kilogramus smaga gaiša granīta.

Ar katru dienu no akmens aizvien vairāk un pārliecinošāk uz mums raudzījās mana māmiņa, mūsu direktore un nu jau – mūsu eņģelis – Lūcija Rancāne. Šodien piemineklis aizceļoja uz Rēzeknes novada Šķeņevas kapsētu, lai slīpā vakara saulē atgādinātu mums, kas ir patiesi sirsnīgs smaids, kas ir mīlestība, kas ir patriotisms un bezgalīga uzupurēšanās, lai daudziem simtiem bērnu, jauniešu, vecu cilvēku, putnu un dzīvnieku dzīve kļūtu gaiša un cerīga.

Read Full Post »

Tā kā jau trešo gadu pēc kārtas novada dome no skolas gada izdevumu budžeta plāna izsvītro jumta seguma nomaiņai paredzēto naudu, moderni izremontētie dabaszinātņu un matemātikas kabineti draud neglābjami ciest. Lai neaizlaistu postā dārgās iekārtas un skaisto remontu, nolēmām siltajās jūlija dienās tikt galā pašu spēkiem. Rūpīgi, elpu aizturējuši, identificējām saplīsušās šīfera plāksnes un nomainījām ar citām, kuras noziedoja kolēģis skolotājs. No pašvaldības naudas atļāvāmies iztērēts Ls 11 drošības jostai un kādus 3 latus naglām. Ar diviem piegājieniem rezultāts bija sasniegts. Par jaunu jumtu tupināsim cīnīties arī nākamgad.

Read Full Post »

4. Maijs

   Latvijas Valsts atjaunošanas gadadiena Rēzeknes pusē bija neparasti silta un saulaina, kas        izvilināja no mājām gan Rēzekniešus, gan lauciniekus, lai dotos pie Māras pieminekļa vērot militāro parādi, ko šogad ar savu klātbūtni pagodināja arī Aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Pasākums bija patiesi svinīgs un interesants. Latgale tādu noteikti bija pelnījusi.

Orķestra spēlētās melodijas un patriotiskā noskaņa atsauca atmiņā 1990.gadu, kad ar asarām acīs un zosādu gaidījām Augstākās padomes balsojuma rezultātu. Kā gribētos, lai vairāk no tā, kas toreiz tika sapņots, būtu šodienas īstenība!

Read Full Post »

Šī gada 5.aprīļa “Izglītība un Kultūra” numura 16.lpp. raksts par Lūcijas Rancānes 70. gadadienai veltīto pasākumu Makašānu skolā un Antona Rancāna grāmatas atvēršanas svetkiem.

Info pieejama arī laikraksta mājaslapā: http://www.izglitiba-kultura.lv/galerijas/saipus-vinpus-lucijas-rancanes-70-gadadiena

 

 

 

 

Foto: Diāna Gaidule

Read Full Post »

Šī gada 30. marta 14:00 Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā notiks Antona Rancāna grāmatas „Šaipus. Viņpus.” atvēršanas svētki.

Grāmatu autors veltījis savai dzīvesbiedrei šīs skolas izveidotājai Lūcijai Rancānei par kopā pavadītajiem 50 gadiem, par skolas darbā nesavtīgi sadedzinātiem pieciem gadu desmitiem, par pusgadsimtu nemitīgas kopējās cīņas pret varasvīru patvaļu gan padomju režīmā, gan vēl vairāk atjaunotās neatkarības laikā, par neskaitāmajiem kontrolējošo un vadošo iestāžu pazemojumiem un nemitīgajiem draudiem viņas loloto skolu slēgt.

Lūcija mīlēja savu darbu, uzskatīja, ka bez lauku skolām nevar saglabāt latvisku Latviju. Viņa mīlēja dzīvi un dzeju. Vīlusies atjaunotās Latvijas politikā un izglītības sistēmā, pēc kārtējā varasvīru pazemojuma, viņa pastrīpojusi dažas rūgtas rindas Vizmas Belševicas vārsmās:

„O, nodevēju tauta, vai vērts

Par tevi būt, par tevi galvu nolikt?…

Šī gada 15. martā Lūcijai Rancānei apritētu 70. gadadiena. (vairāk…)

Read Full Post »

Antons_Rancans_Saipus_Vinpus

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »