Feeds:
Ziņas
Komentāri

Archive for septembris, 2019

 1. Tā ir skola, kurā ir svarīgs skolēns – cilvēks. img_7637.jpg
 2. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola 1992.gadā ir dibināta, lai bērniem un jauniešiem līdzās vispārizglītojošajiem priekšmetiem piedāvātu iespēju attīstīt talantusmākslā un tradicionālajā daiļamatniecībā ar mērķi saglabāt un nodot nākamām paaudzēm latviešu tautas amata prasmes.
 3. Makašānu skola ir unikāla ar tās vidi, izglītības programmām, kultūras, mākslas un sporta aktivitātēm, kas sekmē vispusīgas personības izaugsmi. Ik gadu to apmeklē vairāki simti interesentu no citiem novadiem, tostarp pedagogu, lai gūtu jaunu darbošanās pieredzi. Viesi saka: skola – pilsētiņa.
 4. Makašānu skola aktīvi iekļāvās Atmodas laika nacionālās identitātes apziņas veidošanas procesā. Gadu desmitiem savā nišā tā turpina sniegt konkurētspējīgu, iekļaujošu, kultūrvidē integrētu vispārējo profesionāli orientēto pamatizglītību un vispārējo vidējo profesionāli orientētu izglītību, kā arī nodrošina patriotisku audzināšanu, pilsonisku atbildību un kultūrizglītību vairākiem simtiem jauniešu ne tikai no Rēzeknes novada, bet arī no citiem Latgales un Vidzemes novadiem.
 5. Latvijas valsts prezidents E.Levits saka: Latviskums ir resurss, bagātība, kas satur mūs kopā kā latviešus, kā pilsoņus, lai mēs kopā veidotu sabiedrību un valsti. Latviskums ir saistviela, kas mūs satur, lai veidotu šo valsti. Latvietība ir kaut kas apzināts, tas nav iedzimts, tāpēc tas ir jānodod tālāk caur skolu un ģimeni, lai tas neizplēnētu.
 6. Skolā ir vismaz trešdaļa citu tautību izglītojamo. Gadu desmitiem te notiek dabīgs un patiesās vērtībās balstīts dažādu tautību bērnu integrācijas process. Neatkarīgi no tautības, skolēni iesaistās Daugavas vanadzēnu organizācijā, darbojas folkloras kopā, mācību procesā gūst zināšanas par latviešu tautas mākslu, izgatavo latviešu tautas tērpus. Izglītības iestāde ir gatava stiprināt patriotiskās audzināšanas aktivitātes, iekļaujot mācību saturā novadmācību un latgaliešu valodu.
 7. L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā ir darbojusies jaunsargu organizācija, kuru vadīja skolotājs Antons Rancāns, par ko viņam piešķirta Aizsardzības ministrijas “Atzinības goda zīme”. Vairāki desmiti jaunieši kļuvuši par profesionāliem karavīriem, bet savā brīvajā laikā turpina nodarboties ar amatniecību.
 8. Izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši mācību priekšmetu standartus un autorprprogrammas izglītojamiem no 1. līdz 12.klasei daiļamatniecībā, kokamatniecībā, tekstildizainā, tekstildarbos un kokapstrādē, ko apstiprinājusi Izglītības un Zinātnes ministrija. Tās aprobētas vairāku gadu garumā. Iestāde un tās izglītības programmas 2018.gadā ar labiem un ļoti labiem vērtējumiem visās jomās ir akreditēta uz sešiem gadiem.
 9. Izglītības iestāde vidusskolēniem 3 gados sniedz iespēju iegūt amatu prasmes un vispārējo vidējo izglītību, kas nodrošina viņiem iespēju gan studēt, gan pilnvērtīgi uzsākt kā darba ņēmēja, tā darba devēja gaitas. Atšķirībā no parastajām vidusskolām, Makašānu amatu vidusskolas audzēkņi izstrādā gan zinātniski pētnieciskos darbus dažādos priekšmetos (guvuši vairākas godalgotas vietas reģionā), gan arī diplomdarbu amatu priekšmetos. Tādēļ nav korekti šāda tipa skolām piemērot tikai centralizēto eksāmenu rezultātu procentus kā vienīgo kvalitātes kritēriju.
 10. Vairāk kā divdesmit piecu gadu pieredze, īstenojot profesionāli orientētā virziena programmas, ļauj secināt, ka šāds izglītības iestādes modelis ir veiksmīgs un piemērots tiem skolēniem, kuri savu turpmāko izglītības un darba dzīvi vēlas saistīt ar latviešu tautas mākslas tradīcijās un dizaina izpratnē balstītajām kompetencēm. Profesionālā izglītība agrīnā vecumā nodrošina optimālu teorētisko un praktisko nodarbību līdzsvaru, attīsta radošumu, atklāj talantus un palielina vidusskolas absolventu konkurētspēju darba tirgū. Skolām, kas iesaistītas amatu izglītībā, ir iespējas, sadarbojoties ar citām institūcijām, īstenot daudzveidīgus kultūras, izglītības un starpnozaru projektus.
 11. Skolas absolventi, kļuvuši par amatniekiem-uzņēmējiem,pedagogiem,  inženieriem, ir veiksmīgi atraduši darbu, jau tūlīt pēc mācībām vidusskolā. Amatu vidusskolas darbības laikā ir  mērķtiecīgi izveidotas unikālas izglītības, kultūras, audzināšanas tradīcijas un personībai draudzīga, iekļaujoša un estētiska vide, kas balstīta latviešu tradicionālajā kultūrā un sniedz būtisku ieguldījumu šī mantojuma kopšanā un nodošanā nākamām paaudzēm. Izglītības iestādei ir izveidota infrastruktūra, nodrošināts aprīkojums un kvalitatīvi personāla resursi, lai mērķtiecīgi un efektīvi pilnveidotu zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši izglītojamo vecuma posmiem, skolas izglītības programmām jaunā – kompetencēs balstītā satura ietvarā.
 12. Skolas vide, aprīkojums, personālsastāvs dod iespēju un pat priekšrocības veiksmīgi uzsākt jaunā satura ieviešanu visos izglītības posmos. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola citu skolu vidū vienmēr izceļas ar spēju piesaistīt visu vecumu izglītojamos no citām pašvaldībām, tādēļ šo skolu nevar uzskatīt tikai par Rēzeknes novada pašvaldības iestādi. Skolā mācās 63% skolēnu no citām pašvaldībām. Tā ir brīvprātīga vecāku un bērnu izvēle. Makašānu skola jau no dibināšanas brīža pēc būtības darbojas pēc “kompetenču pieejas”, piedāvājot savu programmu “izvēles grozu”
 13. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā ir visi apstākļi un cilvēkresursi, lai turpinātu attīstīt “Skola – pilsētiņa” ideju, stiprinot iestādi kā izglītības, patriotiskās audzināšanas, amatniecības, mākslas, folkloras, sporta aktivitāšu, kultūras norišu un tālākizglītības centru.
 14. Rancānes Makašānu Amatu vidusskola vēsturiski apsaimnieko – kopj un izdaiļo 10 ha zemes Iugulovas ezera krastā, kas paver iespēju turpināt pilnveidot sakopto vidi, pielāgojot to dažādām radošām un saturiskām aktivitātēm. 2015.gadā ciemā pilnībā renovēta ūdenssistēma, ierīkojot jaunu urbumu ar attīrītu – atkaļķotu un atdzelžotu ūdeni, kā arī kanalizācijas attīrīšanas iekārtām.
 15. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā vērojams pakāpenisks skolēnu skaita pieaugums. 2018.gada 1. septembrī bija 101, bet 2019. gada 1.septembrī 110 izglītojamie.

 

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: